سخنگوی وزارت امور خارجه: تضمین منافع اقتصادی برجام برای جمهوری اسلامی را می خواهیم
کنعانی: در حال حاضر مذاکرات به پایان رسیده و جمهوری اسلامی آماده بازگشت به توافق است. مشروط بر اینکه طرف مقابل به تعهدات و حقوق ملت مندرج در برجام به ویژه در خصوص تحریم هایی که در قالب قطعنامه های شورای امنیت و اقدامات یکجانبه آمریکا علیه ملت ایران اعمال شده است، پایبند باشد.