ساده عذرخواهی بابت اتفاقات تفریحی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان کافی نیست


فقط عذرخواهی بابت اتفاقات بازی ایران و لبنان کافی نیست

دادستان کل ملت تاکید کرد: بلیت فروشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ممانعت اجتناب کرده اند روبرو شدن مردمان به ورزشگاه باورپذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها عذرخواهی کافی نیست، باید وجوه دریافتی بابت بلیت فروشی به مردمان بازگردانده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذرخواهی انتقادی آنها اجتناب کرده اند مردمان عذرخواهی شود. بایستی ساخته شود.”


به گزارش ایلنا، حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین محمدجعفر منتظری در اظهار داشت وگو همراه خود رادیو تهران دانستن درباره تمایز ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات تفریحی دیروز ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید لبنان در مشهد اظهار داشت: گزارشی اجتناب کرده اند اتفاقات این تفریحی به ممکن است رسیده است. اول اجتناب کرده اند همه مسئولان باید برای تفریحی این سیستم ریزی می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر وضعیت مناسبی برای بانوان وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط برای بلیت فروشی بانوان فراهم می شد، قطعا باید قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت مناسبی را در بازار بلیت بانوان تحمیل می کردند.


اگر خانم ها شرایط دریافت پذیرش در ورزشگاه را ندارند، نباید اجتناب کرده اند ابتدا بلیت فروشی می کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گفتند بلیت فروشی برایشان باورپذیر نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند روبرو شدن مردمان به ورزشگاه جلوگیری می کنند. بلیت فروشی باید به مردمان بازگردانده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذرخواهی انتقادی شود.

دادستان کل ملت افزود: قابلیت ورزشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیتی کدام ممکن است برای آن خانم پیش سوراخ بینی شده بود اجتناب کرده اند در گذشته خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید توسط مسئولین مدیریت می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق نماد دهنده نقطه ضعف مدیریتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است اجتناب کرده اند بانوان عذرخواهی می کنم به سهم خودم. ” امیدواریم در بلند مدت شاهد چنین کمبودها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلاتی نباشیم.


انتهای پیام/