ساختار حمایت اجتناب کرده اند خانمها در انتخاب مجلس یازدهم نیست.


طرح حمایت از زنان در اولویت مجلس یازدهم نیست.

این مشاور سابق مجلس اظهار داشت: ساختار حمایت اجتناب کرده اند خانمها در انتخاب مجلس کنونی نیست، با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری به نظر می رسد مانند است هدف اصلی بر اقدامات پیشگیرانه علیه خانمها باشد.


پروانه سلحشوری مشاور سابق مجلس شورای اسلامی در اظهار داشت وگو همراه خود ایلنا در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا باقی مانده است لایحه حمایت اجتناب کرده اند خانمها به تصویب نرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چقدر اهمیت دارد؟ سرانجام تایید شد. امتحان شده مقامات آقای روحانی در وسط اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این زحمات نمایندگان زن در وسط دهم. امتحان شده کردند به همان اندازه این لایحه به تصویب برسد، با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است ما مشاور مجلس دهم بودیم، لایحه را به قوه قضائیه بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجلس دهم پایان دادن نشد به همان اندازه اصلاح شود. مدت، اصطلاح


وی افزود: این لایحه در مجلس یازدهم ابلاغ شد با این حال به نظر می رسد مانند است تصویب این ساختار در انتخاب مجلس حال نیست به همین دلیل می خواهند آن را برای تصویب به صحن بازگردانند. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، این ساختار به طور فشرده شناخته شده به عنوان خوب نیاز اجتماعی قوانین در زمینه خشونت علیه خانمها تلقی تبدیل می شود.


سلشوری تاکید کرد: اجتناب کرده اند خوب سو خشونت فشرده در محله اساس دوانده است، اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری عدم تمایل قانونگذاران به قوانین گذاری {در این} بخش در نتیجه نبرد در درجه محله شده است. افرادی که خشونت را به طور قابل توجهی در خانوار فروش می کنند، محیط امنی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید همراه خود آنها . این قتل‌ها کدام ممکن است به قتل‌های مخفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناموسی معروف هستند، در مناطق مختلف ملت اتفاق می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است آیین‌نامه رفتاری {در این} قلمرو وضع نشود، بعید است کدام ممکن است الگو کاهش یابد.


وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چه نهادی باید {در این} لایحه پاسخگویی حمایت اجتناب کرده اند خانمها را بر عهده بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیت پاسخگویی باید چگونه باشد؟ اجتناب کرده اند خوب سو قوه مجریه نیازمند حمایت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری قوه قضاییه باید وارد حرکت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برخی خشونت هایی کدام ممکن است برای جرم انگاری موجود است مقابله تدریجی. اجتناب کرده اند طرفی وزارت ملت باید در قوه مجریه شناخته شده به عنوان خوب نهاد نظارتی در محله سرزنده باشد.


مشاور سابق مجلس در خصوص توضیحات عدم حضور این ساختار در انتخاب مجلس یازدهم اظهار داشت: موضوع خانمها در انتخاب مجلس یازدهم نیست. ما شاهد خشونت شدید علیه خانمها هستیم، با این حال باقی مانده است در انتخاب مجلس نیست. با این حال اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری به نظر می رسد مانند است همین مجلس اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتفاقات شگفت آور ای را نیز علیه خانمها اندیشه در مورد است. چشم انداز به خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله انتخاب های تصمیم گیری شده توسط مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را کنار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت حق پیرمردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اعضای خانواده} تلقی تبدیل می شود.


سلحشوری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است پیشنهادات بسته شدن این ساختار چه {خواهد بود}، اظهار داشت: اگر این ساختار به شما فرصت دهد اجتناب کرده اند توسعه خشونت جلوگیری کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را مهار تدریجی، قطعا ممکن است عملکرد بسزایی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکته مثبتی به کارنامه آقای رئیسی اضافه تدریجی. بخش.”


سلحشوری در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است در صورت مخالفت همراه خود این ساختار چه امکان هایی موجود است، اظهار داشت: اینکه محله همچنان {در این} موضوع سرزنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را شناخته شده به عنوان مطالبه مطرح می تدریجی به این معناست کدام ممکن است راه رفع همچنان موجود است. با این حال به نظر می رسد مانند است اقدام باکلاس عملکرد تصمیم گیری کننده ای در پیشگیری اجتناب کرده اند خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این قوانین دارد. فعالان مدنی نیز باید امتحان شده شخصی را افزایش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش صحیح را در مدارس حاضر دهند.


انتهای پیام/