زن مالایی در شومینه سوزی شوهرش جان شخصی را از انگشت دادرئیس پلیس مالایی اظهار داشت: هوشیاری ماموران پلیس مالایی معمای قتل همسرش را فاش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمی از تحقیقات زندان پلیس توجه در محل حادثه حاضر شدند.

سرهنگ احمد ساکی افزود: در تحقیقات اولین همراه خود پلیس خاص شد ۲ نفر {به دلیل} نامعلومی از محل شومینه سوزی {به دلیل} سوختگی به بیمارستان منتقل شدند.

وی اظهار داشت: در تجزیه و تحلیل از محسوس آموزشی صحنه توسط کارآگاهان پلیس توجه خاص شد کدام ممکن است این ۲ شخص متاهل دارای اختلافات خانوادگی زودتر بوده اند کدام ممکن است به دلیل این اختلافات همراه خود تحقیقات فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی شوهر تعیین شد. او عمدا خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش را به شومینه کشید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکی یکپارچه داد: بر تأثیر این شومینه سوزی همسرش دچار سوختگی از حداکثر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بیمارستان همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از آنجا به تهران منتقل شد با این حال متاسفانه علیرغم اقدامات پزشکی {انجام شده} در بیمارستان {به دلیل} عمق جراحات وارده جان شخصی را از انگشت داد. “ابی.

فرمانده انتظامی ملایر افزود: {در این} اتصال شریک زندگی وی {به دلیل} سوختگی سطحی از بیمارستان مرخص شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموران وی را به اتهام قتل عمد دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس از تشکیل پرونده جهت سیر سطوح قانونی عرضه مراجع قضایی شدند.