زلنسکی از بایدن برای بازدید از اوکراین دعوت کرد: رئیس جمهور آمریکا باید بداند آنچه {در این} ملت در حال وقوع است فناوری کشی است.
وی همراه خود دعوت از رئیس جمهور آمریکا برای بازدید به کیف، ذکر شد: ممکن است از بایدن آرزو می کنم به اوکراین بیاید به همان اندازه بفهمد آنچه {در این} ملت در حال وقوع است نبرد نیست، اما علاوه بر این فناوری کشی است.