روزنامه دولت: سخنان رئیسی تحریف شد. او به معترضان نگفت «پرواز».روزنامه ایران نوشت: پایگاه های خبری ماهواره ای مرتبط با جریان مخالف دولت روز گذشته سخنان رئیس جمهور در تجمع دانشجویان دانشگاه الزهرا را قطع و تحریف کردند و مدعی شدند رئیس جمهور معترضان را “مگس” خوانده است. وی به تلاش نافرجام دشمنان برای ایجاد آشفتگی در دانشگاه اشاره می کند و خطاب به دشمنان می گوید: «ای مگس های عرصه سیمرغ…» اما رسانه های مخالف دولت این تیتر را داشتند: «رئیس جمهور خطاب به معترضان: ای فیس ها. …”