راه اندازی شد ۲۷۴۳ فرد مبتلا جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت ۴۶ فرد مبتلا کووید ۱۹ در ملت


معرفی ۲۷۴۳ بیمار جدید و فوت ۴۶ بیمار کووید ۱۹ در کشور

وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت اجتناب کرده اند تعیین ۲۷۴۳ فرد مبتلا جدید در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت ۴۶ فرد مبتلا کووید ۱۹ خبر داد.


به گزارش ایلنا، وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت گفتن کرد: تاکنون ۶۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۸ نفر در نوبت اول، ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸ نفر در نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۱ نفر واکسینه شدند. دوز سوم: این رقم به ۱۴۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۷ دوز رسیده است.


۱۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۵ دوز واکسن کرونا عصر قبلی در ملت تزریق شد.


اجتناب کرده اند آن نقطه به همان اندازه گذشته تاریخی ۹ فروردین ۱۴۰۱ بر ایده معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۷۴۳ فرد مبتلا جدید کووید ۱۹ در ملت تعیین شد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۳۵۵ نفر در بیمارستان بستری شدند.


مجموع قربانیان به کووید ۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۴۶ نفر رسید.


متاسفانه در ۲۴ ساعت قبلی ۴۶ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۹ نفر رسید.


خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۸ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ترخیص شدند.


هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۷۷ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان خرس مراقبت هستند.


تاکنون ۴۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۰ آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.


در جاری حاضر ۲۴ شهر زرشکی، ۶۸ شهر نارنجی، ۳۰۶ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰ شهر آبی هستند.


انتهای پیام/