رئیس جمهور روز سراسری پاکستان را تبریک ذکر شد


رئیس جمهور روز ملی پاکستان را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی به صورت جداگانه به رویداد روز سراسری پاکستان به عارف علوی رئیس جمهوری اسلامی پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمران خان نخست وزیر پاکستان تبریک ذکر شد.


به گزارش ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در پیام تبریک شخصی به رئیس جمهور پاکستان همراه خود ابراز خرسندی اجتناب کرده اند روابط دلپذیر ۲ ملت همسایه ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری های ۲ ملت بیش اجتناب کرده اند پیش بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور شود.


رئیس جمهور در پیام تبریک شخصی به نخست وزیر پاکستان، در سایه همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری افسران ۲ ملت، نسبت به روابط دلپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرانه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی پاکستان ابراز امیدواری کرد. تامین چیز خوب در مورد مناطق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ ملت. بسط دادنانتهای پیام/