رئیس جمهور: راهکارهایی برای جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر در حال بررسی است
آنچه در این اجلاس مطرح خواهد شد، جدا از وضعیت حقوقی دریای خزر و استفاده صلح آمیز برای ارتقای امنیت دریای خزر، همکاری کشورها در زمینه حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و همکاری بین کشورها در مدیریت دریای خزر منابع زندگی در دریای خزر و حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر