رئیسی: ورود دشمنان در توطئه اخیر برای منزوی کردن کشور بود که شکست خوردرئیس جمهور با تاکید بر اجرای دقیق و کامل قوانین مربوط به شاهدان و خانواده شهدا در تمامی دستگاه های اجرایی، گفت: مشکلات احتمالی در اجرای قانون نباید مانع اجرای آن شود، بلکه موانع موجود بر سر اجرای قانون را برطرف کند. جلوگیری از تلاش های بیهوده