ذخایر آب برای سدهای دولتی


وزارت انرژی ادعا کرد: کمیت کل ذخایر آب در مخازن سدهای دولتی حدود ۲۴.۲۵ میلیارد مترمکعب است.

ذخیار آب سدهی کشورذخیار آب سدهی کشور

وزارت انرژی کمیت کل ذخایر آب در مخازن سدهای دولتی را حدود ۲۴ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ میلیون متر تاس ادعا کرد کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۱۶ نسبت کاهش آرم می دهد.

به گزارش روز دوشنبه ایران جیپ به نقل اجتناب کرده اند وزارت انرژی، آمارهای اداره داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های آب ملت آرم می دهد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۱۷۸ روز اجتناب کرده اند سال آبی به همان اندازه ۲۸ اسفند (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)، کمیت کل میزان ذخایر آب در مخازن دولتی حدود ۲۴.۲۵ میلیارد مترمکعب است کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته ۱۶ نسبت کاهش داشته است.

فیروز قاسم زاده مدیرکل محل کار داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده های آب ملت ذکر شد: بازرسی موردی جریان سدهای ملت آرم داد کدام ممکن است درگاه به مخازن در سال آبی جاری به ۱۶.۲۸ میلیارد مترمکعب رسیده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۷ نسبت کاهش داشته است. فاصله سال قبلی.” مقداری اجتناب کرده اند باران کدام ممکن است در ارتفاعات به صورت برف بود، باعث می‌شود به همان اندازه در ماه‌های بلند مدت پس اجتناب کرده اند نرم شدن برف، درگاه‌ها افزایش یابد.

وی افزود: نسبت پر شدن سدهای زاینده رود در استان اصفهان، سدهای استان تهران، سدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سدهای استان خوزستان در شرایط حال به همین ترتیب حدود ۲۱، ۱۹، ۵۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴ نسبت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به به رویداد بارندگی، در جنوب ملت امسال سدهای استان هرمزگان تقریبا پایان دادن شده است. رعایت الگوی بلعیدن بهینه در نیمه های مختلف بلعیدن به همان اندازه مصرف شده صحیح مخازن سدها حیاتی است.