دوم عرضه هندبال به خانمها ایرانی در قزاقستان
اجتناب کرده اند ساعت ۲۱ به وقت بومی، بانوان هندبالیست همراه خود ملبس به لباس کارکنان سراسری بر اوج سفره هاوتسین نشستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همگی برای قهرمانی شخصی {در این} مسابقات دعا کردند.