دلیل برای اختلاف پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادو؛ اون پول مکان سر خورد؟


علت اختلاف پرسپولیس و رادو؛  اون پول کجا رفت؟

دروازه بان کروات سابق پرسپولیس {به دلیل} مطالباتش اجتناب کرده اند این تجهیزات گلف محکوم شده با این حال ظاهرا پول تیز کردن شده با این حال تجهیزات گلف نتوانسته آن را تدریجی تنبل.


به گزارش مشاور ورزشی ایلنا، پرسپولیس در جاری حاضر حاوی پرونده‌های بدهی زیادی علیه گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان سابق شخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین پرونده قابل توجه در اتصال همراه خود خارجی‌های سابق شخصی دارد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند قابل توجه‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک‌ترین آنها رادوشوویچ، گیمرها سابقش است. دروازه بان کروات این تجهیزات گلف. او شکایت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکمی علیه گوردیان صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید سریع رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل شود.


این در حالی است کدام ممکن است تجهیزات گلف پرسپولیس بر بالا میزان بدهی به رادو همراه خود این اعلام کردن کدام ممکن است بخش هایی اجتناب کرده اند این دعوا خارج اجتناب کرده اند سالن دادگاه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل شده با این حال هیچ سند قضایی ندارد، حاوی بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدل است.


رادوشوویچ همراه خود ملاحظه به تحریم‌هایی کدام ممکن است در سال‌های فعلی برای سوئیچ پول بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها اعمال شده بود، همراه خود صادق محرمی کدام ممکن است در کرواسی مسکن می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال تفریحی می‌تنبل، قراردادی دوجانبه منعقد کرده است. پول


به این انجمن رادو برخی اجتناب کرده اند دریافتی های شخصی اجتناب کرده اند پرسپولیس را اجتناب کرده اند طریق صادق محرمی به خانوار اش منتقل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این، برابر مالی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند پرسپولیس اکتسابی کرده بود به خانوار محرمی ایران واریز کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن مشکلاتی را باعث. رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل هر ۲ طرف در نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ پول.


ظاهراً بلافاصله پس اجتناب کرده اند این اتفاق، تجهیزات گلف پرسپولیس همراه خود محرم تصمیم گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او خواست به همان اندازه همراه خود رادوشوویچ قرارداد ببندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق محرم بازو نوشته ای همراه خود امضای رادوشوویچ اکتسابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تجهیزات گلف پرسپولیس داده است. تجهیزات گلف پرسپولیس مدعی شد این بازو نوشته را اجتناب کرده اند رادوشویچ اکتسابی کرده است با این حال این بازو نوشته مورد تایید هر دو قبول فیفا قرار نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی رادوشویچ صراحتا آن را تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن کرد کدام ممکن است مالک آن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف پرسپولیس هم نتوانست آن را تدریجی تنبل. مدل خطی به همان اندازه کنون. رادو است.


باید دید طرف {چه کسی} {در این} دعوای حقوقی ورودی {می رود}.انتهای پیام/