دستورالعمل های کلیدی برای حج ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجهاولین مونتاژ شورای برتر حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره پس اجتناب کرده اند ۸ سال به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز بازدید به اماکن زیارتی خارج اجتناب کرده اند ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجود در ملت تاکید شد.

آقای ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه {در این} دیدار همراه خود ردیابی به آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات این سفرهای غیر سکولار، تسهیل در سفرهای حج را امری مهم دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: برای گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج همراه خود همکاری وزارتخانه های ذیربط حیاتی است. – انجام مناسک حج به طور قابل توجهی عتبات عالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوریه اجتناب کرده اند طریق هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین.

رئیس‌جمهور همراه خود ردیابی به گلایه‌های بحق افراد اجتناب کرده اند ارزش‌های فوق‌العاده سفرهای اثیری به‌ویژه در زمان‌های خاص، به تجهیزات‌های دولتی ذیربط هشدار داد: به افراد اجازه ندهید به تماس گرفتن بازدید غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتی کدام ممکن است بیشتر مردم سودای کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفعت را دارند. برای خرس فشار توصیه افراد.

رئیس جمهور بر لزوم پیگیری بازگشایی مرزهای زمینی همراه خود عراق تاکید کرد.

رئیس‌جمهور علاوه بر این اصل داد به همان اندازه همراه خود هدف تخفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل بازدید زائران، استراتژی اجاره هواپیماهای مسافربری به عتبات اجتناب کرده اند سوی وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هواپیمایی کشوری به گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره واگذار شود.

علاوه بر این {در این} مونتاژ به اصل رئیس جمهور همراه خود عنایت به جایگزین باقی مانده به همان اندازه ایام حج مقرر شد تمهیدات مورد نیاز برای اقامه این مناسک دینی توسط تجهیزات های دولتی صورت گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزامات {در این} رعایت شود.