در عکسها/ فرش دستباف ایرانی نگین ایران پایینهمراه خود ملاحظه به گذشته تاریخی کهن فرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالیچه دستباف ایران، اکنون می توان ذکر شد محصولی کدام ممکن است توسط هنرمندان ایرانی بافته تبدیل می شود در زمره بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین فرش های جهان قرار دارد. با این حال علیرغم اینکه در سال ۱۳۲۸ شمسی اجتناب کرده اند فرش های گره دار شناخته شده به عنوان محافظت اسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در خیمه های بادیه نشینان استفاده می شد، سپس در ساخت این محصول پیشرفت زیادی حاصل شد.