در حال حاضر فینال مهلت گزارش شناسایی دانشجویان انتقالی دانشکده آزاد است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند دانشکده آزاد، زمان گزارش تقاضا سوئیچ دانشجویان دانشکده آزاد اسلامی به واحد دیجیتال (دیجیتال) دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانی اضطراری به واحد سکونت دانشکده هر دو نزدیکترین واحد آموزشی می باشد. اسکان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حال حاضر پنجشنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱ به نوک می رسد.

در صورت وجود دپارتمان، منطقه، تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال پذیرش در این دوران، تقاضا سوئیچ به واحد دیجیتال (دیجیتال) قابل حاضر است.

نامزدها {برای ثبت نام} در سامانه «مانادا» را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن گزارش شناسایی باید به نشانی monada.iau.ir مراجعه کنند.

تمامی سطوح معامله با به تقاضا سوئیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانی اجتناب کرده اند طریق سامانه منادا قابل پیگیری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها اجتناب کرده اند مراجعه حضوری به موسسه مرکزی خودداری کنند.