در ایران تامین انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند قدرت های تجدیدپذیر نباید کمتر اجتناب کرده اند منصفانه سهم باشد


    در ایران تامین برق از انرژی های تجدیدپذیر نباید کمتر از یک درصد باشد

اعضای کمیسیون قدرت اتاق بازرگانی ذکر شد: ملت ما در زمینه قدرت عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادی اجتناب کرده اند تراکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل بالایی برخوردار است، متعاقباً قابلیت ها باید تا حد زیادی شود.


حمیدرضا صالحی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا، همراه خود ردیابی به افزایش ۴۰ درصدی نرخ کسب تضمینی انرژی الکتریکی تجدیدپذیر، تصویب بند ۱۶ قوانین ساخت جهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نیروگاه های تجدیدپذیر اجتناب کرده اند ۱۰۰ کیلووات به ۲۰۰ کیلووات بهبود دارایی ها تجدیدپذیر در شهرک های اقتصادی


وی تاکید کرد: باید نقطه ضعف حال در بخش قدرت های تجدیدپذیر را به جایگزین تغییر کنیم، ملت ما در زمینه قدرت عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادی اجتناب کرده اند تراکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل بالایی برخوردار است، متعاقباً قابلیت ها باید تا حد زیادی شود.


یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیسیون قدرت اتاق بازرگانی تاکید کرد: برای ملت ما صحیح نیست کدام ممکن است اجتناب کرده اند محل تمدید کمتر اجتناب کرده اند منصفانه سهم انرژی الکتریکی داشته باشیم.


وی خاطرنشان کرد: امیدوارم همراه خود روکوکوی ریلی در مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس شاهد جهش فوق العاده پرباری در بخش قدرت های تجدیدپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای جایگاه قدرت های تجدیدپذیر در اکوسیستم اقامت افراد باشیم.


انتهای پیام/