درآمد ۹۹ درصدی هندی ها نسبت به درآمد یک درصدی ایرانی ها در بندر چابهار
آمارهای رسمی سازمان بندر نشان می دهد که اساساً از ۱۹ ماه گذشته بندر شهید بهشتی چابهار ۸۰ درصد از فعالیت های کانتینری و ترانزیتی خود را از دست داده است به طوری که مجموع فعالیت های کانتینری بندر شهید بهشتی بین سال های ۱۳۹۸ تا ۲۰۲۰ همچنان ادامه دارد. با ورود کیهان شیران زرین به بندر. از ۴۸۴۶ TEU به ۸۳۰۶ TEU افزایش پیدا نکرده بود، یعنی حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است، اما در سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ علم کانتینر با ۸۰ درصد کاهش به ۱۴۵۰ TEU رسیده است.