دبیرکل گروه ملل متحد بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس میانجیگری می تدریجی
بریتانیا خودت را پیدا کن توصیه مقامات ایران برای میانجیگری همراه خود دبیرکل گروه ملل متحد با توجه به بحرین را پذیرفت.