دبیرکل عصائب اهل حق: ایران در معرفی نامزد نخست وزیری عراق دخالتی نداشته است.قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل حق با بیان اینکه انتخاب السودانی به عنوان نامزد نخست وزیری یک تصمیم کاملا ملی و عراقی بوده و در چارچوب هماهنگی انجام شده است، اظهار داشت: ایران نیز هیچ مداخله بین المللی نداشته است. یا سایر کشورها در این گزینه ایرانی ها گفتند ما از گزینه و توافق چارچوب هماهنگی حمایت می کنیم.