دانشجویان در دیدار همراه خود رئیس جمهور چه گفتند؟
جمعی اجتناب کرده اند دانشجویان کشوری عصر چهارشنبه در ضیافت افطار مهمانان رئیس جمهور حضور یافتند.