داستان سرگردانان را در قدیس حلقه دار بیاموزید


به گزارش شفاف، کتاب «قدیس حلقه دار» نوشته احمدرضا احمدی السامانی توسط نشر دار سعد چاپ شده شد. این کتاب برای ادغام کردن ۱۳ داستان مختصر در موضوعات مختلف است. هر داستان وضعیت روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأمل انسان هایی را به تصویر می کشد کدام ممکن است در مکان های بین در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن قرار دارند.

اجتناب کرده اند طریق این کتاب، همراه خود افرادی شناخته شده می‌شویم کدام ممکن است نگاه به گذشته در سوال کردن مانده‌اند. گویی مسکن قبلی آنها مثل باتلاقی بود کدام ممکن است نمی توانستند اجتناب کرده اند شر آن خلاص شوند. گاهی داستان های تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی در کتاب موجود است. متعاقباً می توانید همراه خود شخصیت های او بخندید هر دو گریه کنید.

در بخشی اجتناب کرده اند کتاب «قدیس حلقه دار» می خوانیم:

مثل لاک پایین در اتوبان قم {به سمت} فرودگاه می رفتیم. مدت هاست مسیر تهران را رد کرده ایم. خاله روی صندلی ورودی بی حرکت دراز کشیده بود. سرعت ماشین را طوری ترتیب کردم کدام ممکن است در لاغر های بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین بزرگراه بیش از حد تلو تلو بخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاله ناراحت نشود. وقتی به تابلوی «فرودگاه امام خمینی ۱۵ کیلومتر است» رسیدم، آغاز کردم به مرور کارهایی کدام ممکن است باید در فرودگاه انجام می دادم. باید مناسب جلوی خروجی پروازهای خارجی پارک می کردم به همان اندازه کمترین فضا را برای جابه جایی عمه ام داشته باشم. مجبور شدم روی ویلچر بنشینم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زود برگردم به همان اندازه عمه بی حوصله ام را روی ویلچر بنشانم. بعد اجتناب کرده اند اینکه نسترن عمه ام را به موجود در برد، مجبور شدم همراه خود سرعت بیش از حد اجتناب کرده اند جلوی در {به سمت} منطقه پارکینگ ماشین بروم. وگرنه پلیس او را همراه خود جرثقیل می برد. باید همه این کارها را در ۵ دقیقه انجام می دادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اتاق پیش بینی برمی گشتم کدام ممکن است {در این} مدت به نسترن مأموریت دادند به همان اندازه کارهای اجرایی خاله ام را آغاز تدریجی. در واقع نسترن لازم بود در مکانی خلوت خوب سری چرخ دنده مخدر به خاله اش تزریق تدریجی. باید اجتناب کرده اند نسترن بپرسم بتامتازون تزریق احتمالاً انجام دادی؟
– مطمئنا، انجام دادم.
خواه یا نه ویتامین C بلعیدن می کنید؟
– وقتی تمایل دارد سفر شود بزن. در پایان، می ترسم نیمه راه ناپدید شود.
– برای انسولین چه کار می کنید؟
– ممکن است خوب صبح پرواز کردم، یکی را هم زمان پرواز کردم. سریع او را کتک می زنم، او مست است.
قرص قلبش دادی؟
– آره.
– اسپری ریه چطور؟ خواه یا نه انجام دادی
“اوه، چقدر آرزو داری، ممکن است همه کارها را انجام داده ام.”

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان