خوب: استقلال ۲۰ دقیقه خوشایند تفریحی کرد/تمیروف غیرمعمول بود


درخشان: استقلال 20 دقیقه خوب بازی کرد/تمیروف عجیب بود

پیشکسوت کارکنان فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: شیرزد تمیرف جایگاه شخصی را {در این} کارکنان اجتناب کرده اند انگشت داد. نحوه کشته شدن او در ابتدا در محوطه جریمه غیرمعمول بود.


حمید خوب در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا، ضمن تعیین مقدار جذب می کند دربی ۹۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخابی ها، اظهار داشت: در کارمان ضرر داشتیم وگرنه پرسپولیس خواهد شد به دست آورد دربی باشد. پرسپولیس بعد اجتناب کرده اند گلزنی خواستن به تصمیماتی برای برد داشت. استقلال در ۱۵ هر دو ۲۰ دقیقه اول خوشایند تفریحی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کم پرسپولیس بر تفریحی مسلط شد. پرسپولیس باید همراه خود مدیریت تفریحی، تحمیل اصلاحات را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه سری امتیازات فنی تولید دیگری تفریحی را همراه با شخصی به نوک می رساند. با این حال انتخاب دیرهنگام کادر فنی مانع اجتناب کرده اند پیروزی آنها در دربی شد. اگر سیدجلال حسینی زودتر به میدان می سر خورد، با توجه به پرسپولیس این اتفاق نمی افتاد.


* ۳ شرکت کننده کم تخصص پرسپولیس در دربی


پیشکسوت کارکنان فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: بازیکنی کدام ممکن است سابقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص حضور در دربی را نداشته باشد نه اغلب ممکن است در دربی سودآور شود. بی تجربگی دروازه بان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هافبکش در ۱۵، ۲۰ دقیقه اول فشار زیادی به پرسپولیس وارد کرد. خوشبختانه نتیجه تفریحی در آن دقایق تنظیم نکرد. همراه خود ملاحظه به این مشکلات رضایان شناخته شده به عنوان بازیکنی ماهر صدها به مدافعان میانی تذکر داد. اصولاً دربی تفریحی بزرگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه تفریحی عظیم خواستن به شرکت کننده عظیم دارد.


* معنی رامین رضایین


خوب در {پاسخ به} اینکه خواه یا نه پرسپولیس {در این} دیدار توانست به خوبی اجتناب کرده اند معنی رامین رضاییان استفاده تنبل، دلیل داد: به مقیاس کافی اجتناب کرده اند معنی رضاییان استفاده کرده ایم. حتی در برخی اشیا اجتناب کرده اند قابلیت تنظیم مقیاس بیش از حد استفاده کردیم. در یک واحد تفریحی همراه خود این مقیاس ممکن است نمی توانید کل کارکنان را به حداقل یک شرکت کننده محدود کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این سیستم های متفاوتی داشته باشید.


* تفریحی غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریب Tamirov


وی در خصوص مزیت مهاجم خارجی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمکت نشینی مهدی عبدی اظهار داشت: شیرزد تمیرف جای شخصی را {در این} کارکنان اجتناب کرده اند انگشت داد. اساسا نحوه کشته شدن او در محوطه جریمه غیرمعمول بود. پرسپولیس ۳ مکان داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند مکان خوبی استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل زد. مهاجم تاجیکستانی یکی اجتناب کرده اند بهتر از مکان های این کارکنان را اجتناب کرده اند انگشت داد. اگر واقعا گیمرها خارجی بیشتر اجتناب کرده اند گیمرها خانه نیستند، پس چرا قدر گیمرها جوان ایران را ندانیم؟ مهدی عبدی خواهد شد بیشتر تفریحی تنبل.


* جایگزین قهرمانی پرسپولیس


خوب در نهایت اظهار داشت: اجتناب کرده اند این پس نمی توان اظهار داشت پرسپولیس شانسی برای قهرمانی ندارد. چون در فوتبال هر چیزی بالقوه است. همراه خود این جاری، او باید تمام تفریحی های تولید دیگری را همراه خود برد پایین اوج بگذارد. استقلال ۲ تفریحی را به جذب می کند کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال زیادی برای رسیدن پرسپولیس به جایگاه جذاب داشت. حالا اگر بی رنگ شود، آن آفتاب اجتناب کرده اند بین گذشت است.


انتهای پیام/