خواه یا نه بیمه نامه های درمانی معامله با دندانپزشکی در هند را محافظت می دهد؟


شناخته شده به عنوان عالی قاعده عمومی، بیمه نامه های درمانی هند پوششی به سمت قیمت های {انجام شده} برای سلامت دندان حاضر نمی کنند، از بالقوه است در بخش سلامت شکوه قرار گیرد. همراه خود این جاری، برخی اجتناب کرده اند این سیستم ها، در جاری حاضر، این را محافظت می دهند. برخی اجتناب کرده اند ساختار های بیمه درمانی مراقبت های دندانی را خرس طبقه بندی کردن های خاصی محافظت می دهند. علاوه بر این این، همراه خود سایر ساختار های بیمه ترجیح، خرس محافظت سرپایی، بالقوه است بتوانید قیمت های دندانپزشکی را مطالبه کنید.

مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت دندان

مزایای بیمه سلامت برای هر نوع معامله با پزشکی، چه درمانی، چه اطمینان بخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه پیشگیرانه، عملکرد فوق العاده مهمی برای هر شخص خاص دارد. طعنه آمیز است کدام ممکن است در هند، جایی کدام ممکن است مراقبت اجتناب کرده اند دندان ممکن است قیمت عالی کف دست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا را داشته باشد، این سیستم های بیمه درمانی محافظت قیمت ای را برای این معامله با حاضر نمی دهند. همراه خود این جاری، برخی اجتناب کرده اند نمایندگی های بیمه سلامت هستند کدام ممکن است مزایای دندانپزشکی را در این سیستم های بیمه شخصی دارند. این ساختار ها ۹ تنها برای توصیه همراه خود دندانپزشک، اما علاوه بر این برای هرگونه بازرسی/پیش آگهی درمورد به معامله با دندانپزشکی خواهید کرد را محافظت می دهد. بعد از همه این علاوه بر این شخصی معامله با است. همراه خود این جاری، برای بهره مندی اجتناب کرده اند محافظت دندانپزشکی، سپرده تضمینی خواهید کرد همراه خود این ساختار باید ۱۵ لک هر دو تا حد زیادی باشد.

چه این سیستم هایی معامله با دندانپزشکی را محافظت می دهند؟

در زیر چتر بیمه درمانی Bajaj Finserv، بالقوه است ساختار هایی بیابید کدام ممکن است می توانید برای او یا او تقاضا دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مزایای درمانی متعددی برخوردار شوید کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر محافظت بیمه درمانی منحصر به شخص هستند. شناخته شده به عنوان مثال، ساختار طلایی گارد بهداشتی Bajaj Allianz دارای عالی محافظت خانه است کدام ممکن است به معامله با دندان می پردازد. این معامله با دندانپزشکی برای ادغام کردن توصیه، معاینه، روکش، پرکردن، جراحی، کشیدن دندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های کانال اساس می باشد. همراه خود این جاری، پوششی برای ایمپلنت های جراحی برای شما ممکن است فراهم نمی شود از ماهیت شکوه محسوب می شوند. این می تواند یک این سیستم برتر برای محدوده است، از اگرچه محدودیت هایی موجود است، با این حال همچنان می توانید برای معمولی ترین شرایط دندانپزشکی کدام ممکن است قیمت زیادی با بیرون بیمه دارد، محافظت درمانی اکتسابی کنید. ساختار عکس کدام ممکن است سطح خاصی اجتناب کرده اند محافظت دندانی را ارائه می دهیم حاضر می دهد، ساختار بهزیستی Chola MS Privilege است. این ارائه می دهیم کمتر از محافظت Rs را می دهد. ۱۰۰۰۰ برای هر توصیه هر دو معامله با سرپایی دندانپزشکی هر ۲ سال یکبار.

ساختار های از محسوس دندانپزشکی

حتی روزی کدام ممکن است قیمت های مراقبت اجتناب کرده اند دندان شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند محافظت قیمت تصادف خواهید کرد محافظت داده تبدیل می شود، محافظت قیمت ای کدام ممکن است اکتسابی می کنید برتر نیست. اجتناب کرده اند این رو، خواستن دقیق به این سیستم های بیمه مراقبت اجتناب کرده اند دندان در هند موجود است کدام ممکن است ارائه می دهیم پوششی برای معامله با اولین دندانپزشکی خواهید کرد حاضر می دهد. OCare کدام ممکن است بستری خدماتی برای بیمه سلامت حاضر می دهد، اخیراً عالی ساختار بیمه مراقبت اجتناب کرده اند دندان را کاملاً برای همه اینها معامله با راه اندازی شد کرده است. {در این} ساختار، خواهید کرد محافظت دندانی را اکتسابی می کنید کدام ممکن است اجتناب کرده اند خواهید کرد حمایت می تنبل. ۲۵۰۰۰ سالانه برای هر شخص خرس محافظت. این ساختار {مفید است} از قیمت های درمورد به شرایط دندانی اجتناب کرده اند در گذشته فعلی را نیز محافظت می دهد. علاوه بر این سود اضافه این ساختار بهره مندی خریدار اجتناب کرده اند ۲ معاینه دندان در سال است. علاوه بر این این، مقوا ثابت بودن ارائه می دهیم امکان می دهد امتیازهایی را مخلوط آوری کنید کدام ممکن است می توانید برای معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها دندانپزشکی بلند مدت اجتناب کرده اند آنها بیشترین استفاده را ببرید.

عالی ساختار کامل همراه خود محافظت دندانی اکتسابی کنید

همراه خود شرکای قابل اعتقاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی، می توانید مراقبت های بهداشتی مطمئن را در چشم اندازها برتر اکتسابی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند عالی ساختار بیمه درمانی همراه خود استاندارد کدام ممکن است قیمت های دندانپزشکی خواهید کرد را محافظت می دهد بهره مند شوید. همراه خود آغاز همه گیری COVID-19، {همه ما} به اهمیت از گرفتن بیمه کافی پی بردیم. اجتناب کرده اند این رو، عالی این سیستم خوشایند برای حفاظت همه وقت محدوده کنید!

ایزویکاین آگهی را گزارش کنید