خواه یا نه ارتباطی همراه خود حساسیت موجود است؟


علائم آلرژی عالی بیماری رایج برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان است. این می تواند یک وضعیت التهابی است کدام ممکن است برای ادغام کردن عالی پاسخ امنیت همراه خود واسطه ایمونوگلوبولین E (IgE) است. ویتامین D را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکروبیوم روده در سلامت عمومی اجتناب کرده اند جمله انجام خالص سیستم امنیت عملکرد دارند. تحقیقات نماد می دهد کدام ممکن است ضعیف ویتامین D بالقوه است بر انجام میکروبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آنها همراه خود پاسخ آلرژیک تأثیر بگذارد.

میکروب ها عملکرد مهمی در سلامت عمومی اجتناب کرده اند جمله حمایت اجتناب کرده اند انجام سیستم امنیت دارند. وجود میکروب‌ها به سیستم امنیت خواستن دارد به همان اندازه تعادلی بین تحمیل پاسخ صحیح به میکرو ارگانیسم‌های استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود پاتوژن‌های احتمالاً پیدا تنبل. عدم تعادل میکروبیوتا در منافذ و پوست، روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات تنفسی همراه خود بیماری های آلرژیک اجتناب کرده اند جمله درماتیت آتوپیک، آسم، رینیت آلرژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم آلرژی های غذایی شرح داده می شود.

ویتامین D عملکرد های زیادی در هیکل ایفا می تنبل، اجتناب کرده اند جمله حمایت اجتناب کرده اند انجام سیستم امنیت. گیرنده های ویتامین D در بسیاری از احساس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی متعدد اجتناب کرده اند سلول های امنیت خاص می شوند. پاسخ امنیت اجتناب کرده اند جمله کاهش نوتروفیل ها، ائوزینوفیل ها، ساخت IgE، برتری ماست سل ها، سایتوکاین های التهابی، افزایش سلول های Treg، سنتز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص اینترلوکین ۱۰ را ترتیب می تنبل.

علاوه بر این این، ویتامین D بالقوه است در ترتیب میکروبیوم روده عملکرد داشته باشد. این ممکن است گاهی اوقات همراه خود حمایت اجتناب کرده اند فعل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعالات میزبان میکروبی در روده کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کولون، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایفای عملکرد در تکثیر، برتری، نفوذپذیری روده، امنیت، را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساسیت به عفونت‌های بیماری‌زا رخ دهد. متابولیت های میکروبیوتای روده بالقوه است خاص گیرنده های ویتامین D را ترتیب کنند. نماد داده شده است کدام ممکن است تقویت می کند ویتامین D به طور احتمالاً مخلوط کردن میکروبی مفید را بهبود می دهد. *

سطوح مفید ویتامین D بالقوه است یکی اجتناب کرده اند راه‌های حمایت اجتناب کرده اند انجام سیستم امنیت باشد کدام ممکن است برای ادغام کردن پاسخ مفید به آلرژن‌ها می‌شود. * عالی بررسی روی کودکان تحت تأثیر بیماری های آلرژیک نماد داد کدام ممکن است احتمال ابتلا به ضعیف ویتامین D در مبتلایان تحت تأثیر بیماری های آلرژیک در مقابل همراه خود گروه مدیریت تا حد زیادی است. اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری آلرژیک خفیف نسبت به {افرادی که} علائم پزشکی شدیدتری داشتند، احتمال بیشتری داشت کدام ممکن است غلظت ویتامین D بالاتری داشته باشند. عالی بازرسی سیستماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متاآنالیز نماد داد کدام ممکن است مبتلایان تحت تأثیر درماتیت آتوپیک کشف نشده خطر بالای کاهش درجه سرمی ۲۵(OH)D هستند. بازبینان علاوه بر این دریافتند کدام ممکن است بلعیدن ۱۶۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین D در روز در نتیجه کاهش تکنیک‌دار پزشکی می‌شود. عمق درماتیت آتوپیک؛ عالی متاآنالیز تولید دیگری نماد داد کدام ممکن است تقویت می کند ویتامین D فواید احتمالاً ای برای آسم دارد. بلعیدن تقویت می کند میزان تحریک کردن آسم را به طور قابل توجهی در افرادی که ضعیف آن داشتند کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر مثبتی بر انجام ریه داشت.

سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ آن به آلرژن ها پیچیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزا زیادی بر پاسخ تاثیر می گذارند. ویتامین D بالقوه است نقشی در حمایت اجتناب کرده اند عالی پاسخ امنیت مفید به علائم آلرژی ایفا تنبل، احتمالاً {به دلیل} تأثیر آن بر سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکروبیوم روده. {بیماری ها}

نوشته شده توسط کندرا ویتمر، MS، CNS