خواهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر برای کشتن خواهر ناتنی نقشه می کشند
بخار اسید جاری برادرم را خطرناک کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای عجله او را اجتناب کرده اند خانه پوست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به درمانگاه بردم. بعد از همه در گذشته اجتناب کرده اند رفتنم لباس های خون آلودش را عوض کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چاقو در سطل زباله انداختم.