خواب بیشتر، بهزیستی بیشتر: راهنمایی برای درک بی خوابی{همه ما} به طور معمول است خواب بدی داریم، با این حال اگر به طور مکرر {اتفاق بیفتد}، قابل دستیابی است دچار مشکل خواب شده باشید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تنها نیستی. مشکل خواب، کدام ممکن است هر شرایطی است کدام ممکن است باعث اصلاح در نحوه خواب ممکن است شود، تقریباً ۷۰ میلیون آمریکایی را تحمل تأثیر مکان ها.

یادآور خورده شدن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی، از گرفتن خواب آرام کافی برای بهزیستی فوق العاده ضروری است. بی خوابی ممکن است بر سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی ممکن است تأثیر بگذارد، مشکلات بهزیستی فعلی را تحریک کردن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر ابتلا به بیماری های مزمن را در بلند مدت افزایش دهد. علاوه بر این ممکن است بر ظرفیت ممکن است برای کار در کل روز تأثیر بگذارد.

چگونه بین تعدادی از عصر کم خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل خواب تمایز قائل می شوید؟ ما همراه خود دکتر اسمیتا پاتل، منصفانه متخصص ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر متخصص خواب صحبت کردیم به همان اندازه با توجه به وضعیتی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند ما را در عصر بیدار ، اجتناب کرده اند جمله نتایج تمدید شده مدت بی خوابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی کدام ممکن است می توانید برای خواب بیشتر بردارید، اصولاً بدانید.

برای دانش اصولاً به شکسته نشده مطلب مراجعه کنید.

این تأمین همراه خود پشتیبانی Eisai تحمیل شده است.

فهرست دارایی ها بی خوابی

بی خوابی ساده منصفانه «ضرر خواب» نیست، اما علاوه بر این تأثیرات در عمق ای بر سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی خانمها دارد. برای دانش اصولاً، لطفاً همراه خود حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی شخصی تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دارایی ها حاضر شده در زیر دیدن کنید.

دارایی ها سلامت خانمها

دارایی ها اضافی