خرازی: هماهنگی هسته ای نزدیک است با این حال به نیاز آمریکا تعیین می شود
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در نشست دوحه، هماهنگی در مذاکرات هسته ای را درهم آمدن است وقف سیاسی آمریکا دانست.