خبرگزاری مهر: کاهش ۸۰ درصدی چرای نابهنگام | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند وزارت جهاد کشاورزی، ترحم بهزاد ذکر شد: بیشتر اوقات دامدارانی کدام ممکن است زودتر کوچ می کنند مجوز چرا در مراتع تابستانی ندارند.

وی افزود: امسال همراه خود ملاحظه به شرایط اقلیمی، بارندگی کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دما در خصوص زمان کوچ {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی اجباری {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است کوچ عشایر اجتناب کرده اند ۳۰ فروردین تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اردیبهشت ماه وارد مناطق ییلاقی تبدیل می شود. ۱۵-۲۵.”

بهزاد خاطرنشان کرد: نگاه به گذشته کوچ رام نشده صورت می گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بادیه نشین ها در حدود ۳۰ به همان اندازه ۴۵ روز وارد مناطق ییلاقی می شدند، با این حال اکنون ۸۰ به همان اندازه ۸۵ سهم مهاجرت همراه خود خودرو صورت خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرف ۲۴ روز اجتناب کرده اند مبدأ به مکان تعطیلات می رسند. ساعت ها.

وی ضعیف علوفه، ضعیف آب آشامیدنی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دام ها، دمای بالای مناطق قشلاقی، رقبا در ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند مراتع ییلاقی، نداشتن پروانه چرا در مراتع خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتار عشایر در زمان های خاص را برشمرد. شناخته شده به عنوان توضیحات روزهای اولین مهاجرت.

مدیرکل محل کار امور مراتع گروه دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبخیزداری ملت به تدوین دستورالعمل مدیریت چرا، نظارت بر پروانه چرای دام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب مهاجرت در اسفندماه سال جاری ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ترتیب مهاجرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند مضاعف. فشار بر مناطق مرتعی رشد یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تمام ولسوالی های ایالت ابلاغ شده است.

وی افزود: ستاد سراسری هجرت همراه خود ملاحظه به شرایط اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسایل اکوسیستمی ۲ ماه در گذشته اجتناب کرده اند آغاز هجرت تقویم هجرت را ترتیب می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آن نقطه مهاجرت ادعا تبدیل می شود.

بهزاد مدیریت چرای دام، نظارت بر پروانه چرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب مهاجرت را کم ارزش ترین قالب ها {برای حفظ} را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند محافظت طبیعی مراتع عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند چرای زودهنگام بیشترین چشم انداز را برای احیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهسازی مراتع خواهیم داشت.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خصوص تشکیل شورای هجرت نیز ذکر شد: امسال راهنمایی تشکیل مجدد این شورا را برای رفع مشکلات مهاجرت زودهنگام همراه خود وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی مطرح کردیم.

بهزاد ذکر شد: اصولاً مراتع ملت {به دلیل} چرای نامناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید زودهنگام، رعایت نکردن فصل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدت چرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرای دام بیش اجتناب کرده اند قابلیت مراتع تخریب شده، اندود شده اجتناب کرده اند محافظت طبیعی نامرغوب است.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند ۸۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار هکتار مراتع ملت، ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار هکتار مراتع متراکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرغوب، ۲۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار هکتار را مراتع نیمه متراکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متداولو ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار هکتار را مراتع کم تراکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف نمایند.

بهزاد شکسته نشده داد: تخریب مراتع ۹ تنها دامداران را خرس تأثیر مکان ها، اما علاوه بر این دارایی ها آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار را کشف نشده شبح شدید مکان ها.