خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز بن Habtoorنخست وزیر مقامات نجات سراسری آفرین وی در مصاحبه همراه خود المسیره اظهار داشت: تبریک به افراد عظیم یمن کدام ممکن است ۷ سال به سمت تجاوز از دوام کردند. غیر مستقیم ممکن است می گویم.

وی اظهار داشت: مشتقات نفتی یمن توسط منصفانه باند مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱ موسسه مالی سعودی در ریاض منتقل شد.

مرد Habtoor وی تاکید کرد: اگر درآمد مشتقات نفتی به یمنی ها برود ۹۰ نسبت مشکلات اجتناب کرده اند جمله بحث حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضرر مشتقات نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت آنها رفع تبدیل می شود.

نخست وزیر یمن ادعا کرد: درآمدهای مقامات نجات سراسری منع شده است. آنها (مقامات مستعفی) همراه خود ۹۳ نسبت درآمدهای ملت اداره می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در ۷ نسبت هستیم. این در حالی است کدام ممکن است ۲۵ میلیون نفر در مناطق تحمل مدیریت مقامات نجات سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها ۵ میلیون نفر در مناطق مقامات مستعفی داریم.

وی اظهار داشت: در همه جای دنیا وقتی نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد موجود است، پناهگاه های امنی را برای غیرنظامیان باز می کنند، با این حال در یمن محاصره کاملاً است.

مرد Habtoor وی تاکید کرد کدام ممکن است فرانسوی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ecu ها راه شخصی را امتحان کردند زینت در جستجوی فاجعه یمن باشید، با این حال آنها اجتناب کرده اند آمریکایی ها می ترسند.