خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی گروه سینمایی، نخستین مونتاژ «شورای اخلاق ماهر سینما» دیروز شنبه ۲۸ فروردین ماه همراه خود حضور مدیرعامل بنیاد سینمایی برگزار شد. . اجتناب کرده اند سینما، معاون نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیم، مدیرکل حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی نمایندگی سینما، انسیه شاه حسینی، نویسنده، سرپرست سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید شن ساز، وکیل مدافع کانون متخصصان حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران مناسب، قوه قضاییه در نمایندگی سینما برگزار شد.

محمد خزاعی رئیس بنیاد سینمایی همراه خود ردیابی به تمیز بودن شورای تخصصی سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم تشکیل شورایی بر مقدمه امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای سینمای ایران {در این} زمینه ذکر شد: امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار سینما. . گروه ها دیده شده، تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری هستند. با این حال مهمترین مسئولیت این شورا تدوین آیین نامه ای است کدام ممکن است موجب انبساط، برتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای اخلاق ماهر در سینما شود.

وی یکپارچه داد: این شورا اطمینان حاصل شود که ارتقای حرمت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی سینمای ایران در بخش‌های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به نیازهای اجتماعی، قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سندیایی تشکیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب است همراه خود درک عمق حساسیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به آن تماس‌گیری شود. لایه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیدگی های .

رئیس بنیاد سینمایی در خصوص اظهارات کارگردانان زن ذکر شد: شورای اخلاق ماهر سینما اجتناب کرده اند حقوق همه خانوار ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهالی سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک اجتناب کرده اند جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق کارگردانان زن حفاظت می تدریجی. جزو دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل های .»

وی همراه خود ردیابی به جایگاه این شورا، اهمیت کارکردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیارات آن در تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودسازی معضلات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینما، ذکر شد: یکپارچه ورزش این شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم متمرکز آن درهم آمدن است ترتیب شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صریح است. آیین نامه اجرایی اجباری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحقیق تطبیقی ​​این تیم ها در سایر ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سایر بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار محله، اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه هایی کمک خواهد کرد که شما محافظت سپهر اجتماعی خانوار سینما تفسیر شود.

به مشاوره وی، انواع ورزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها این شورا فراتر اجتناب کرده اند امتیازات صنفی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص است کدام ممکن است امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات صنفی ابتدا در نهاد صنفی یعنی خانه سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت لزوم در برخی اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه ها تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوری تبدیل می شود. در شورای صنفی اجتناب کرده اند طریق شورای اخلاق ماهر سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر مجاری قانونی کدام ممکن است اقدام می تواند به نتیجه نرسد.

رئیس گروه سینمایی تاکید کرد: تدوین آیین‌نامه شورای اخلاق سینمایی باید پاسخگوی همه نیازهای سینما در بخش‌های سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی، جشنواره‌ها، امور حقوقی صنفی، مشکلات اجتماعی سینماگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزیت کلان سینما باشد. . سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش.

گزینه ها اولین مونتاژ شورای اخلاق سینمایی به رئوس مطالب زیر ادعا شد:

منصفانه دبیرخانه ابدی تحمیل کنید

رئوس مطالب رئوس مطالب وظایف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت ها

– تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین آیین نامه ها اطمینان حاصل شود که بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای اخلاق ماهر سینما

تشکیل کارگروه های تخصصی همراه خود ملاحظه به موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات

علاوه بر این مقرر شد این کلاس ها به صورت هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اشیا خاص شناخته شده به عنوان کلاس ها برجسته پیگیری شود.