خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما: دستگیری معاون رئیس فدراسیون فوتبال
آقای (ف.ک.) متهم ردیف اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی معاون رئیس فدراسیون فوتبال نیز {در این} پرونده پاره کردن دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قرار وثیقه ۱۸۰۰ میلیارد تومانی روانه زندان شد.