خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۶ تیر ۱۳۸۷: لطفیان فرمانده ناجا گفت که نگران است خاتمی به تجنده علامت بدهد.
خاطرات هاشمی رفسنجانی: توسط [آقای عبدالواحد موسوی‌لاری]وزیر کشور، [آقای مصطفی معین]وزیر علوم، [آقای محمدکاظم کوهی]مدیر دانشگاه و آقای [مصطفی]تاج زاده، [معاون سیاسی وزارت‌کشور]شکایت داشتند و نگران بودند که آقای خاتمی به تجده و کوهی که آنها را متهم می کنند، علامت می دهد.