حیدر بهاروند اجتناب کرده اند پایین پرده سطح به اینجا رسید/ تأثیر دائمی موج کج فوتبال در تعداد زیادی اتحادیه.


وضعیت متزلزل حسن قمرانی فر شناخته شده به عنوان دبیرکلی فدراسیون فوتبال، حیدر بهاروند را پس اجتناب کرده اند ۵۵ روز اجتناب کرده اند خندق سطح راند!

به گزارش طرفداری، حیدر بهاروند، معاون رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال کدام ممکن است حضورش در کنفدراسیون فوتبال آسیا بوتلگ است، پس اجتناب کرده اند برکناری غیر دائمی شهاب عزیزی خادم، تقریباً خودش را همین طور از آن آگاه است، اجتناب کرده اند گروه لیگ بردن نشد. صاحب این گروه. حیدر بهاروند، یکی اجتناب کرده اند متحدان کلیدی عزیزی خادم، کسب اطلاعات در مورد برکناری غیر دائمی او سکوت کرده است. در روزهایی کدام ممکن است خانه علیه شهاب از حداکثر بود، ظاهراً بهروند ترجیح می داد قیمت های شخصی را اجتناب کرده اند او کنار تدریجی با این حال در تمام آموزش داده شده است می شد حیدر بهروند همراه خود رئیس برکنار شده اتحادیه فوتبال هم طرف است. هرچند نزدیکان بهاروند مدعی بودند او همراه خود عزیزی خادم دیگری است، با این حال باورش روی حیله و تزویر بود کدام ممکن است بتوانیم معاون دوم عزیزی خادم را به سادگی در فراکسیونی غیر اجتناب کرده اند جناح شهاب ببینیم. شهاب عزیزی خادم برای حضور در ریاست فدراسیون فوتبال همراه خود بهاروند بیعت کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود اینکه حیدر بهاروند در انتخابات رد صلاحیت شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق حضور در مجمع را نداشت، بلافاصله شهاب عزیزی خادم او را شناخته شده به عنوان به دست آورد انواع کرد. اجتناب کرده اند انتخابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون دوم شخصی را انواع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ سازمانی را ابقا کرد.

عملکرد بهاروند اجتناب کرده اند مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات به همان اندازه کنفرانس خانوار اصفهان

حیدر بهاروند در مونتاژ معروف اصفهان، کنفرانس خانوادگی روسای هیئت ها برای حفاظت اجتناب کرده اند شهاب عزیزی خادم نیز عملکرد انکارناپذیری داشت، از برخی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره تا حد زیادی اجتناب کرده اند خادم گران به حرف بهاروند گوش می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید از طریق به خاطر بهاروند اجتناب کرده اند شهاب حمایت می کنند. حتی در مونتاژ روسای شوراهای فدراسیون فوتبال کدام ممکن است پایین درهای بسته برگزار شد، برخی اجتناب کرده اند روسای شورا اجتناب کرده اند اعضای شورا گلایه کردند کدام ممکن است چرا در زمان امتحان شده بهاروند را آزار دادی. ریختن شهاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم بوتلگ بودن حضور او. مونتاژ را اجتناب کرده اند AFC بدست آوردم کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره لازم بود هواداران بهاروند را آرام تدریجی. ما در تقدیم ممکن است به حیدر بهاروند وجه اشتراکی همراه خود ممکن است داریم!

خطر برداشتن کامرانیور بهروند اجتناب کرده اند پایین پرده سطح به اینجا رسید

این جمله شاید باعث شده باشد کدام ممکن است حیدر بهاروند به به نظر می رسد مخارج شخصی را اجتناب کرده اند شهاب خادم کنار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیئت مدیره این پیام را بدهد کدام ممکن است همراه خود خادم گران همسو نیست، با این حال وضعیت نابسامان حسن قمرانی ور، دبیرکل مورد کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد اعتقاد شهاب. . خادم گران باعث شد حیدربهروند اجتناب کرده اند پایین پرده سطح بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایستد. شکی نیست کدام ممکن است حسن قمرانی فر مورد حمایت شهاب عزیزی خادم است. دبیرکل حال فدراسیون کدام ممکن است مورد تقاضای ساکنین سئول است، غلامرضا رفیعی کدام ممکن است به جای آن منصور قنبرزاده به عزیزی خادم رئیس برکنار شده فدراسیون هدایت داد جاده زرشکی حامیان عزیزی خادم است. ده، دوازده رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایشان بنده عاشق (در واقع ۲ نفرشان فعلا پشیمان هستند!) در یک واحد مونتاژ غیرعلنی علناً ادعا کردند کدام ممکن است هیات مدیره حق کف دست زدن به کامران ور را ندارد. هیئت مدیره نیز به خطا شهاب عزیزی خادم، دبیرکل مورد اعتقاد را بخشید، با این حال کمرنفر مرتکب خطاها مکرر شد کدام ممکن است به ماجرای مشهد ختم شد (شبیه به اتفاق تلخ ناشی اجتناب کرده اند نقطه ضعف از حداکثر دبیرکل به قلم احسان اصولی). او به جایی رسید کدام ممکن است شورا انتخاب به عزل او گرفت.

بهاروند اجتناب کرده اند انواع دبیرکل فدراسیون فوتبال می ترسد

خبر برکناری قریب الوقوع حسن قمران ور خیلی زود به حیدر بهاروند رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا این خبر در فدراسیون فوتبال به گوش می رسد مبنی بر اینکه بهاروند شبح کرده است کدام ممکن است اگر اعضای هیئت مدیره بخواهند دبیرکل را تنظیم دهند، همراه با او خواهند ایستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیه او تجمع خواهند کرد. همراه خود آنها! ویژه به ویژه کدام ممکن است انواع دبیرکل اجتناب کرده اند سوی هیئت مدیره اولین منتقد شهاب عزیزی خادم است. علی خاطر کدام ممکن است در ماه‌های جدیدترین بیشترین افشاگری‌ها را علیه عزیزی خادم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} مضحک مصاحبه همراه خود بهروند، پس اجتناب کرده اند رای کمیته استیناف به نفع کمیته اخلاق، اجتناب کرده اند سوی کمیته اخلاق محروم شد. او اجتناب کرده اند سوی ۳ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره برای دبیرکلی راه اندازی شد شد و سه نفر تولید دیگری اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره نیز همراه خود راه اندازی شد وی موافقت کردند، با این حال حالا به نظر می رسد مانند است این بهاروند بود کدام ممکن است شبح کرد شناخته شده به عنوان مانیور به کسی کف دست نخواهد زد.

مکاشفه علیه بهروند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلیجانی

در واقع در دنیای آنلاین ما آموزش داده شده است تبدیل می شود حیدر بهاروند در اظهارات برخی اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره کسب اطلاعات در مورد اتفاقات مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده جدید آنها برای س toال کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکناری ۴ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیئت مدیره نیز نمایندگی داشته است. در حالی کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این اطلاعات موثقی اجتناب کرده اند توافق کاظم طالقانی، یکی اجتناب کرده اند سه رئیس جریان حامی شهاب (طالقانی، صوفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​عبدی) همراه خود حیدر بهاروند آشکار شده بود، در لحظه محمد زارع، نویسنده ورزشی منتقد شهاب عزیزی خادم نوشت. :

رئیس نامشروع گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردش (طالقانی) در پایین صحنه تمام اقدامات {انجام شده} توسط شهاب عزیزی خادم، اجتناب کرده اند شاگردان امیر اسکندر، ایستاده اند. پایین هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج فیفا این ۲ نفر هستند کدام ممکن است هدایت پرس و جو اجتناب کرده اند ۴ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره را دادند.

عدم مشروعیت ۱۳ مشاور اجتناب کرده اند معاون نامشروع رئیس جمهور؟!

اگر این روایت مناسب باشد، حیدر بهاروند تمایل دارد برای شهاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت او کدام ممکن است حضورش در گروه لیگ هم بوتلگ است، عملکرد آفرینی تدریجی. کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) به صراحت ادعا کرده است کدام ممکن است حیدر بهاروند بوتلگ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه ۱۳ عضو مجمع فیفا همچنان اجتناب کرده اند عالی سرپرست بوتلگ اصل اکتسابی می کنند، صلاحیت آنها را زیر پرس و جو می برد. در واقع به آموزش داده شده است یکی اجتناب کرده اند مشتریان توییتر، این ۱۳ نفر روز {به روز} در جاری کاهش هستند. حتی همراه خود ۱۳ نفر هم نمی شد نگهبان صنفی را زیر پرس و جو برد چه برسد به اینکه سه ۴ نفر اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره را زیر پرس و جو ببرند!

همراه خود بازماندگان جریان انحرافی خداحافظی کنید

به نظر می رسد مانند است شورا باید سریع پروژه بازماندگان موج کج فوتبال را روشن تدریجی. آنهایی کدام ممکن است به دیدن امیر اسکندری در کرج رفتند ظاهر شد می کنند همراه خود اینکه اکثرا اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال ریختن شدند با این حال ۲ سه نفرشان باقی مانده است در فدراسیون هستند. بقایای جوی کج فوتبال کدام ممکن است آثار آن در اغتشاشات صنفی دیده شده است، باید بدون در نظر گرفتن زودتر اجتناب کرده اند بین برود. بیشتر است اعضای گروه شکاف ایمن را در تصمیم همراه خود این گروه محافظت کنند به همان اندازه نسوزانند!

تا حد زیادی بیاموزید:

وعده عضویت در هیئت مدیره طالقانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدی / نشست سران حامیان شهاب خادم گران

علاوه بر این بیاموزید:

حامیان شهاب خدمتگزار گران. عضو شورا نامه س toال کردن را پس گرفت

اخلال در چالش عزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو اجتناب کرده اند اعضای هیات مدیره!