حمله جمهوری خواهان به بایدن همراه خود رمز اوکراین / صلح نسبی در پذیرش مهاجران / ایدئولوژی کف دست راستی تروریسم، میراث ترامپ برای دموکرات ها / آمادگی حزب برای انتخابات میان فاصله ای


حمله جمهوری خواهان به بایدن با رمز اوکراین / صلح نسبی در پذیرش مهاجران / ایدئولوژی دست راستی تروریسم، میراث ترامپ برای دموکرات ها / آمادگی حزب برای انتخابات میان دوره ای

کفت، کارشناس امتیازات آمریکا، اظهار داشت: اگرچه فشار های خانه بر اوج مشکل اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای مالی آن بسیار قدرتمند موضوع سال قبلی بود، با این حال جدای اجتناب کرده اند نبرد جناحی، باید ملاحظه داشت کدام ممکن است تروریسم خانه آمریکا مرتفع است. موضوعی کدام ممکن است اجتناب کرده اند دید خیلی ها پنهان است.


علی بیگدلی، کارشناس امتیازات آمریکا در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایلنا، در تشریح مهمترین رویدادهای پوشش خانه آمریکا در دهه ۱۴۰۰ میلادی اظهار داشت: با بیرون شک مهمترین اتفاقات پوشش خانه آمریکا در یک واحد سال قبلی نتیجه حمله ترامپ به کنگره {بوده است}. گذشته تاریخی.” ۶ ژانویه بود. بر ایده مبایعه نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان مقامات ترامپ، این حادثه واقعاً در گذشته تاریخی آمریکا بی سابقه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اساس در ایده ها حزب جمهوری خواه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها دونالد داشته باشد. ترامپ. خاستگاه این طیف عموماً در آمریکای شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق ثروتمند کشف شد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است دیدیم مفهوم این طیف در روزی کدام ممکن است جو بایدن در کاخ سفید به توانایی رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی پس اجتناب کرده اند اجرای پوشش های وی یکپارچه کشف شد. . پس اجتناب کرده اند حمله به ساختمان کنگره آمریکا باقی مانده است انتخاب آخرین علیه ترامپ گرفته نشده است، به همین دلیل نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری جلو به سختی در اطراف اجتناب کرده اند افکار به نظر می رسد مانند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید دید حزب جمهوری خواه چه تصمیمی خواهد گرفت. {در این} زمینه انجام خواهد داد.


وی افزود: اجتناب کرده اند زمان روی کار برخورد بایدن شایعات زیادی با توجه به بیماری وی چاپ شده شد کدام ممکن است باعث گمانه زنی های رسانه ای بین ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری خواهان شد. بایدن توانست گام های خوبی برای مقابله همراه خود کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امتیازات بردارد. {در این} بین اوکراین فاجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکو باعث افزایش قیمت گاز در آمریکا شده است کدام ممکن است نارضایتی روزافزون اجتناب کرده اند بایدن را در جستجوی داشته است.به تذکر می‌رسد عظمت این ملت به دهه‌های ۷۰، ۸۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰ بازمی‌گردد. چرا بایدن در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ملت ائتلاف جهانی تشکیل دهد این اتحاد در جایی تعیین کنید گرفت بعد از همه ترامپ در در نظر گرفتن نوک تیز حامیان است.


وی اظهار داشت: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعات مهم در سال قبلی موضوع مهاجران در آمریکا بود. یادآوری می کنیم کدام ممکن است دونالد ترامپ تعهد مونتاژ دیوار در مرز مکزیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را داشت، با این حال همراه خود برخورد بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مقامات در موضوع مهاجران، کشمکش حزبی بین لیبرال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظه کاران عمق گرفت. جمهوری خواهان معتقدند گروه مهاجر ممکن است اصلاح تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوراخ اجتماعی تحمیل تدریجی، با این حال دموکرات ها از نزدیک همراه خود آن جایگزین هستند. او معتقد است کدام ممکن است مهاجران می توانند به آمریکا بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در طبقه متداولساکن شوند به همان اندازه در کارهای حزبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخابات به دموکرات ها رای دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است می بینیم دموکرات ها برای مهاجران تا حد زیادی اجتناب کرده اند جمهوری خواهان خوب ارزش قائل هستند. {در این} میان، موضوع بی نظیر کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ زیر ذره بین رسانه های آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان بایدن قرار گرفت، باز شدن درهای مهاجرت بود کدام ممکن است به نظر می رسد مانند است اجتناب کرده اند هم اکنون مسیر عکس به شخصی گرفته است.


بیگدلی افزود: موضوع مهم عکس کدام ممکن است در ایران در دهه ۱۴۰۰ کمتر مورد ملاحظه قرار گرفت، با این حال در بخش جهانی به طور قابل توجهی توسط اندیشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه های خارجی به کرات مورد تحلیل قرار گرفت، موضوع عالی سازی تروریسم خانه هر دو تروریسم کف دست راستی است. این واقعیت کدام ممکن است فاصله ۴ ساله ترامپ به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند حمله به کنگره، افزایش تحولات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحات {در این} ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقیاس موضوعی کدام ممکن است ۴ سال است به آن تمرکز شده است را نمی توان نادیده گرفت. ایجاد هوادارانش در شهر همراه خود اسلحه عالی اتفاق آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد است، او همراه خود بررسی این تحلیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضع سیاستمداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران امنیتی آمریکایی در سال قبلی به این نتیجه رسید کدام ممکن است وضعیت این ملت روال نیست؛ به یک معنا آمده است. کدام ممکن است اساسا ۹ تنها ماهیت ساختار امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی آمریکا، اما علاوه بر این ساخت کنش های این طیف است. آمریکایی ها آن را تهدیدی برای ایمنی سراسری می دانند. . بر این ایده این موضوع در سال ۱۴۰۰ به بزرگ ترین موضوع آمریکا تغییر شد.


وی در نهایت خاطرنشان کرد: {در این} بین انتخابات میان فاصله ای یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند رویدادهای خانه آمریکا {خواهد بود}، با این حال از هر لحاظ {در این} بین می توان شاهد نبرد های خانه بود. من می خواهم در نظر گرفته شده {نمی کنم} هر ۲ مجلس سنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس نمایندگان به طور مناسب در اختیار عالی حزب قرار گیرد، با این حال از هر لحاظ نبرد ۲ طرف {در این} انتخابات فوق العاده بدیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علنی است. در سال ۱۴۰۱ موضوع سفرهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آمریکا تحریک کردن شد، با این حال در آمریکا افزایش فشار بین بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری خواهان در اصل کار قرار خواهد گرفت. یکی اجتناب کرده اند توضیحات این جنجال کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این نیز فوق العاده با توجه به آن صحبت تبدیل می شود، موضوع اوکراین است. برخی بر این باورند کدام ممکن است بایدن در {پاسخ به} پاسخ روسیه به مشکل اوکراین شکست خورده است، در حالی کدام ممکن است برخی تولید دیگری معتقدند کدام ممکن است او توانسته به موثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرون به صرفه ترین تعیین کنید قابل دستیابی پاسخ دهد کدام ممکن است باقی مانده است بحث برانگیز است.


انتهای پیام/