حفاظت چپ گروه برگزیده شده قرن انتخاب به نظرسنجی نهایی برای بهتر از ماموریت های قرن گرفت


آبی دقیق

آندرانیک اسکندریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرج دانایی‌ورد تنها ایرانی‌هایی بودند کدام ممکن است در دیدار خداحافظی نمایندگی کردند.
را انتخاب کنید و انتخاب کنید آندرانیک اسکندریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی پاشازاده تنها مدافعان گذشته تاریخی ایران هستند کدام ممکن است در گروه انتخابی جهان حضور دارند.