حفاظت صحیح را برای کارکنان قرن محدوده کنید نظرسنجی نهایی برای بهتر از تعهد های قرن


علی سالار

در اینکه مهدوی کیا یکی اجتناب کرده اند بهتر از های گذشته تاریخی ایران است شکی نیست با این حال چیزی کدام ممکن است واقعا غیرمعمول است اینجا است کدام ممکن است او در جاده حفاظت راست جا ماند.