حساب های پولی فدراسیون فوتبال مسدود شد


حساب های مالی فدراسیون فوتبال مسدود شد

{به دلیل} بدهی جمع آوری شده، فدراسیون فوتبال حساب جاری آنها را برای هرگونه تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تراکنش پولی مسدود کرده است.


به گزارش ایلنا، گروه امور مالیاتی برای جلوگیری اجتناب کرده اند هرگونه ورزش بخش پولی انتخاب گرفت به همان اندازه حساب های جاری این فردی حقوقی را {به دلیل} بدهی بیش اجتناب کرده اند ۸۰ میلیارد تومانی فدراسیون فوتبال مسدود تدریجی.


میرشاد ماجدی، رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به اخطارهای مالیاتی زودتر برای تعطیل حساب فدراسیون، نتوانست هیچ تمهیدی متعهد شدن تدریجی. در واقع مجیدی جلساتی همراه خود مسئولان مالیاتی برای رفع این موضوع برگزار کرده است.


فدراسیون همراه خود کارکنانی کدام ممکن است در اسفندماه اجتناب کرده اند فدراسیون ریختن شدند نیز به هماهنگی رسیده است کدام ممکن است تنها برخی اجتناب کرده اند آنها معوقه اجتناب کرده اند فدراسیون هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است حقوق آنها تیز کردن نشود، تسویه حساب نمی شود.


انتهای پیام/