حزب الله لبنان هیچ امکانات جنگی هر دو مهارتی در اوکراین ندارد


حزب الله لبنان هیچ قدرت جنگی یا مهارتی در اوکراین ندارد

دبیرکل حزب الله لبنان حضور سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران حزب الله در اوکراین برای نبرد همراه خود نیروهای روسی را قاطعانه تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است هیچ رزمنده هر دو متخصص حزب الله وارد بخش هر دو هیچ عالی اجتناب کرده اند این نبردها نشده است.


سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان حضور سربازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران حزب‌الله را کدام ممکن است همراه خود نیروهای روسی در اوکراین می‌جنگند، قویاً تکذیب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت کدام ممکن است هیچ جنگجو هر دو متخصص حزب‌الله {در این} قلمرو {وجود ندارد} هر دو هیچ عالی اجتناب کرده اند آنها به درگیری نوک داده‌اند.


وی در مراسم سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفتمین سالگرد راه اندازی هیئت پیشاهنگی امام مهدی (عج) تاکید کرد: باید اجتناب کرده اند مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات لبنان بخواهیم کمیته اضطراری تشکیل دهند؛ از آثار درگیری به لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو رسیده است.


دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: امتحان شده رهبران خانم و مرد کدام ممکن است داوطلبانه برای خدمت به بشریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه امتحان شده می کنند، عصر های بلند مدت را تامین می تنبل؛ رهبرانی کدام ممکن است در همه زمینه ها نوآور هستند.


سید حسن نصرالله اجتناب کرده اند زحمات تک تک رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهان تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند متعال برای ایشان علو درجات خواست.

انتهای پیام/