حرکت غیرمعمول سایپا به اولین کالا a فوق العاده شخصی در سال جدید
گروه خودروسازی سایپا در راستای اجرای فاز چهارم ساختار حمایت اجتناب کرده اند قوانین حمایت اجتناب کرده اند خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان (برای ۳ محصول) اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح همانطور که صحبت می کنیم (دوشنبه) اولین کالا برجسته ۴ محصول شخصی را در سال جدید انجام می دهد. ۲ روز. قابل اشاره کردن است کدام ممکن است خودروهای کویک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیبا ۱۴۰۰ روانه بازار خواهند شد.