جایی که ملت هست، مجلس هم هست
دکتر مصدق مجبور شد مجلس را ترک کند و مقابل مجلس در میدان بهارستان ایستاد و نطقی پرشور ایراد کرد: «.. ای مردم! شما خیرخواهان و وطن پرستانی که اینجا جمع شده اید، اینجا مجلس است و آنجا (اشاره به ساختمان مجلس) که برخی مخالف مصالح کشور هستند مجلسی نیست. جایی که ملت هست، مجلس هم هست…»