توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره طبقه بندی معلمانوزیر آموزش و پرورش با اشاره به ابلاغ آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان، زمان اجرا و نحوه پرداخت معوقات ناشی از اجرای این قانون، گفت: طبق قانون باید درجه بندی اجرا شود. از ۳۱. شهریور ۱۴۰۰ که امسال ۳۸ هزار میلیارد دلار برای آن در نظر گرفته شده است. بر اساس وعده رئیس سازمان برنامه و بودجه، پس از صدور تصمیمات، معوقات بر اساس نیاز دولت پرداخت خواهد شد.