تمامی راه های ملت باز استبه گزارش شفاف، سردار سید کمال هادین فر ذکر شد: بار سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت مسافران نوروزی اجتناب کرده اند محورهای شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون حدود ۲۰۰ هزار خودرو در مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلان که همچنان ادامه دارد.

وی ذکر شد: به همان اندازه ساعت شب قبلی نزدیک به ۷۰ میلیون تردد در خیابان های ملت به پرونده رسیده کدام ممکن است نسبت به سال قبلی ۵۱ سهم افزایش آرم می دهد.

به مشاوره رئیس پلیس راهور ناگا ۳۰ سهم تصادفات درمورد به واژگونی خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز اجتناب کرده اند شایع ترین علل خواب آلودگی است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان