تقویت شبکه بهداشت و درمان کشور با ۲۱ راهکار اجرایی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رضایی در حاشیه کارگاه آموزشی دو روزه معاونت فنی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی گفت: با هدف تقویت شبکه بهداشت و درمان

وی افزود: هر کدام از راهبردها وظایف کلی و اختصاصی خواهند داشت. برخی از این راهبردها مسائل مربوط به پشتیبانی و اجرا را پوشش می‌دهند و برخی جنبه‌های فنی دارند و به مسائل فنی خدمات سلامت مربوط می‌شوند که بر اساس شدت بیماری مشخص می‌کنند که کدام خدمات با چه کیفیتی ارائه شود. ما کیفیت این خدمات را اندازه گیری می کنیم، چگونه این خدمات را نظارت و ارزیابی می کنیم و تا چه حد می توانیم اطمینان حاصل کنیم که خدمات ما نیازهای جامعه را برآورده می کند؟

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت ادامه داد: از این رو معاونت فنی گروه های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی به لحاظ تمرکز بر برنامه پرتاب کردناز مجریان و نظارت بر برنامه‌های فنی خواسته می‌شود راهبردها و برنامه‌ها را به صورت مشترک و در راستای اجرای سند پشتیبانی شبکه در بعد کمی و کیفی برنامه بررسی کنند. پرتاب کردن من دارم انجام می دهم.