تقاضا بلافاصله ایران برای نوک دادن به نبرد در اوکراین
جمهوری اسلامی ایران عمیقاً درگیر بدتر کردن وضعیت انسانی در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناطق همسایه . ایران موضع اصولی شخصی را با اشاره به لزوم رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل صلح جو اختلافات بر مقدمه مبانی در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم احترام درست همه طرف ها تکرار می تدریجی. مفاد قانون اساسی ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بین الملل، اجتناب کرده اند جمله حقوق بشردوستانه در سراسر جهان».