تصویر/ دیدگاه های مشخص رئیس مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور وی در خصوص اجرای محیط ای دوران جدیدتصویر/ دیدگاه های مشخص رئیس مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور وی در خصوص اجرای محیط ای دوران جدید