تصویب بسته تعمیر سبدها ساخت در ستاد پولی مقامات


تصویب بسته رفع موانع تولید در ستاد مالی دولت

معاون وزیر اجتناب کرده اند تصویب بسته پیشنهادی ۲۷ ماده ای وزارت صمت برای تعمیر سبدها ساخت در ستاد پولی مقامات خبر داد.


به گزارش ایلنا، مهدی نیازی همراه خود ادعا این خبر اظهار داشت: بسته پیشنهادی ۲۷ ماده ای این وزارتخانه سکوت برای تعمیر سبدها ساخت به تصویب ستاد پولی مقامات رسید.


وی افزود: {در این} بسته سبدها ساخت در بخش های بانکی، بیمه، مالیات، زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار به تصویب ستاد دارایی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویب هیأت وزیران، شورای فارکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت رسیده است. ” به فرمانده نظامی ردیابی شد.


به آگاه وزیر صمت، معاون توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، بخشی اجتناب کرده اند چرخ دنده مصوب ستاد توافق مالی مقامات برای اجرای این بسته به تجهیزات های ذیربط ابلاغ شد.


انتهای پیام/