تصاویر: امید به زندگی پیروز، یوزپلنگ ایرانیپیروز، تنها بازمانده توله های تازه متولد شده، حالش خوب است. ۱۶۹ روز از تولدش می گذرد و وزنش به ۸ کیلوگرم رسیده است. تولد و حفاظت از فیروزه یکی از اهداف سازمان محیط زیست برای تکثیر و تکثیر یوزپلنگ آسیایی است. ۶ ماه دیگر تصمیمات لازم برای ادامه زندگی پیروزمندانه در طبیعت گرفته خواهد شد.