تصاویر: آب شنا در چشمه علی
چشمه چشمه علی یکی از نقاط باستانی، دیدنی و گردشگری شهرستان ری است. این چشمه در همسایگی ابن بابویه، برج طغرل، قلعه رشکان و در زیر سد ری قرار دارد و نام باستانی این چشمه سورین است. «چشمه علی» منتسب به ساسانیان سال هاست که تابستان های گرم را برای بچه های محله های فقیرنشین خنک می کند. بچه های شهر عاشق دریای کوچکشان هستند و شیرین ترین لحظات زندگی خود را در کنار حباب هایی که انعکاسی از زندگی هستند سپری می کنند.