ترامپ کمک دولت بایدن به اوکراین را محکوم کرد
رئیس جمهور سابق آمریکا گفت که کشورش درگیر مشکلات زیادی است که نمی تواند پول و سلاح به اوکراین بدهد تا در جنگ با روسیه از آن استفاده کند و این اروپاست که باید کمک بیشتری به کیف کند، با توجه به این که بسیار زیاد است. بیشتر تحت تأثیر این وضعیت قرار می گیرند